image
image
گیاه درمانی

تأثیر مفید زنجبیل در مبارزه با سرطان کولورکتال

مصرف زنجبیل میتواند نقش موثری در پیشگیری از سرطان کولورکتال ایفا کند.نتایج ابتدایی پژوهشی که در روزنامهی Cancer Prevention Research به چاپ رسید از پتانسیل ضدسرطانی زنجبیل خبر میدهد.در واقع مصرف این ریشهی مفید، باعث کاهش التهاب دهای میشود.التهاب روده احتمال ابتلا به سرطان کولورکتال را افزایش میدهد و زنجبیل با کاهش این التهابها از بروز سرطان کولورکتال پیشگیری به عمل میآورد.محققان مرکز دارویی دانشگاه